DEUSES

ZEUS
POSEIDON

HADES
ARES
ATHENA
HERMES
APOLO
DIONISIO
HERA
AFRODITE
ARTEMIS
HEFESTO


SET

HORUS

BAST

ISIS